Enum EligibilityResponse.EligibilityResponseStatus