Class EligibilityResponse.EligibilityResponseStatusEnumFactory