Enum CoverageEligibilityResponse.EligibilityOutcome